nimslpru2022@gmail.com 082-679-3172

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11 และนานาชาติครั้งที่ 4
วิทยาการจัดการวิชาการ 2022

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ระดับชาติครั้งที่ 11 และนานาชาติครั้งที่ 4 : วิทยาการจัดการวิชาการ 2022 ภายใต้หัวข้อ “วิชาการก้าวหน้า เศรษฐกิจก้าวไกล ก้าวไปกับชุมชน” ในวันศุกร์ที่ 25 ก.พ. 2565 เวลา 08.00- 16.30 น. ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีหัวข้อของการประชุมวิชการ ดังต่อไปนี้

บริหารธุรกิจ / การตลาด / การจัดการ / บริหารทรัพยากรมนุษย์
การจัดการธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ / อีคอมเมิร์ซ
บัญชี / การเงิน / เศรษฐศาสตร์
การท่องเที่ยวและการบริการ / นิเทศศาสตร์
สหวิทยาการทางวิทยาการจัดการ
การวิจัยในชั้นเรียนทางวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนทศ
การวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่

วิชาการก้าวหน้า เศรษฐกิจก้าวไกล ก้าวไปกับชุมชน

25 กุมภาพันธ์ 2565

เดือน

วัน

ชั่วโมง

นาที

วินาที

กำหนดการ วันสำคัญและขั้นตอนการส่งบทความ

 • บัดนี้ ถึง 4 มกราคม 2565

  เปิดระบบลงทะเบียนและรับส่งบทความฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบออนไลน์

 • 4 มกราคม 2565

  วันสุดท้ายของการรับบทความฉบับสมบูรณ์

 • 31 มกราคม 2565

  วันสุดท้ายของการรับบทความฉบับแก้ไข

 • 5 กุมภาพันธ์ 2565

  ประกาศผลการพิจารณาบทความที่ได้รับเลือกให้นำเสนอ

 • 25 กุมภาพันธ์ 2565

  วันจัดโครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย

อัตราค่าลงทะเบียน
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 4

นำเสนอภาคบรรยาย

อาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 • ฿3500


นักศึกษาระดับปริญญาตรี

 • ฿3000

เข้าร่วมการประชุมวิชาการ

อาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 • ฿500


นักศึกษาระดับปริญญาตรี

 • ฿500


การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11

นำเสนอภาคบรรยาย

อาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 • ฿2500


นักศึกษาระดับปริญญาตรี

 • ฿1000

นำเสนอภาคโปสเตอร์

อาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 • ฿2000


นักศึกษาระดับปริญญาตรี

 • ฿1000

เข้าร่วมการประชุมวิชาการ

อาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 • ฿500


นักศึกษาระดับปริญญาตรี

 • ฿500

รายละเอียดการชำระเงินค่าลงทะเบียน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง สาขา ลำปาง

หมายเลขบัญชี 503-0-86841-0 ประเภท ออมทรัพย์


เมื่อท่านโอนเงินเข้าบัญชีแล้วกรุณาแนบหลักฐานใบโอนเงิน ดังนี้

สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม นำเสนอผลงานวิชาการ ให้ อัพโหลด (upload) ใบชำระเงิน ผ่านเว็บไซต์ เมนู เข้าสู่ระบบ แจ้งการชำระเงิน
สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ไม่นำเสนอผลงานวิชาการ ให้ อัพโหลด (upload) ใบชำระเงิน ผ่านเว็บไซต์ เมนู ลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมไม่นำเสนอผลงาน

ผู้สนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการ