คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ

อ.ดร.นุสรา  แสงอร่าม
คณบดี

ผศ.เบญจวรรณ  เลาลลิต
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อ.ภาคภูมิ พิชวงค์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

นางพิศวง กองกระโทก
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

อ.ดร.บัณฑิต บุษบา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ

อ.ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์หลักสูตรและกิจกรรมพิเศษ

ผศ.กนกพร เอกกะสินสกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

อ.ดร.วีรพร สุพจน์ธรรมจารี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ (Ph.D.)

ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา
ประธานหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ (M.M.)

ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์
ประธานหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี (M.Acc.)

ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

อ.ชมัยพร กาญจนพันธุ์
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผศ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา
ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี

อ.แดน กุลรูป
ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต(ต่อเนื่อง)
สาขาวิชาการบัญชี

อ.ฐากูร ศิริยอด
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ

อ.กิติวัฒน์ กิติบุตร
ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

อ.กมลวรรณ ทาวัน
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ

ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

อ.ปิยะ วัตถพาณิชย์
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

อ.ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
– วิชาเอกการตลาด
-วิชาเอกเศรษฐศาสตร์พัฒนาธุรกิจและการลงทุน
-วิชาเอกการจัดการธุรกิจเอเชีย
-วิชาเอกการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ