คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ

อ.ดร.นุสรา  แสงอร่าม
คณบดี

ผศ.เบญจวรรณ  เลาลลิต
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อ.ภาคภูมิ พิชวงค์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

นางพิศวง กองกระโทก
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

อ.ดร.บัณฑิต บุษบา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ

อ.ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์หลักสูตรและกิจกรรมพิเศษ

ผศ.กนกพร เอกกะสินสกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

อ.ดร.วีรพร สุพจน์ธรรมจารี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ (Ph.D.)

ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา
ประธานหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ (M.M.)

ผศ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ
ประธานหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี (M.Acc.)

ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

อ.ชมัยพร กาญจนพันธุ์
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผศ.สนธิญา สุวรรณราช
ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี

ผศ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร
ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต(ต่อเนื่อง)
สาขาวิชาการบัญชี

อ.นลินทิพย์ กองคำ
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ

อ.กิติวัฒน์ กิติบุตร
ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

อ.กนกพร ศรีวิชัย
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ

อ.ออมทอง พัฒนพงษ์
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

อ.ปิยะ วัตถพาณิชย์
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

อ.ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
– วิชาเอกการตลาด
-วิชาเอกเศรษฐศาสตร์พัฒนาธุรกิจและการลงทุน
-วิชาเอกการจัดการธุรกิจเอเชีย
-วิชาเอกการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ