nimslpru2022@gmail.com 082-679-3172


รายงานสืบเนื่อง

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

วิทยาการจัดการวิชาการ 2022

รายงานสีบเนื่องการประชุม

ประกาศนียบัตร

สำหรับผู้เข้าร่วมนำเสนอบทความ

ระดับชาติและนานาชาติ

ประกาศนียบัตร

ประมวลภาพกิจกรรม

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

วิทยาการจัดการวิชาการ 2022

ประมวลภาพกิจกรรม

ตารางการนำเสนอ ผลงานวิจัย

ภาคโปสเตอร์
Onsite
(ระดับชาติ)

จำนวนผลงานวิจัยทั้งหมด 41 ผลงาน

ภาคบรรยาย
Onsite
(ระดับชาติ)

จำนวนผลงานวิจัยทั้งหมด 20 ผลงาน

ภาคบรรยาย
Online
(ระดับชาติ)

จำนวนผลงานวิจัยทั้งหมด 29 ผลงาน

ภาคบรรยาย
Online
(ระดับนานาชาติ)

จำนวนผลงานวิจัยทั้งหมด 10 ผลงาน

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ระดับชาติครั้งที่ 11 และนานาชาติครั้งที่ 4 : วิทยาการจัดการวิชาการ 2022 ภายใต้หัวข้อ “วิชาการก้าวหน้า เศรษฐกิจก้าวไกล ก้าวไปกับชุมชน” ในวันศุกร์ที่ 25 ก.พ. 2565 เวลา 08.00- 16.30 น. ณ อาคารเรียนรวม ตึก 45 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วันสำคัญและขั้นตอนการส่งบทความ

 • บัดนี้ ถึง
  4 มกราคม 2565
  14 มกราคม 2565

  เปิดระบบลงทะเบียนและรับส่งบทความฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบออนไลน์

 • 4 มกราคม 2565
  14 มกราคม 2565

  วันสุดท้ายของการรับบทความฉบับสมบูรณ์

 • 31 มกราคม 2565
  5 กุมภาพันธ์ 2565

  วันสุดท้ายของการรับบทความฉบับแก้ไข

 • 5 กุมภาพันธ์ 2565
  10 กุมภาพันธ์ 2565

  ประกาศผลการพิจารณาบทความที่ได้รับเลือกให้นำเสนอ

 • 25 กุมภาพันธ์ 2565

  วันจัดโครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย

อัตราค่าลงทะเบียน

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11

นำเสนอภาคบรรยาย

อาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 • ฿2500


นักศึกษาระดับปริญญาตรี

 • ฿1000

นำเสนอภาคโปสเตอร์

อาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 • ฿2000


นักศึกษาระดับปริญญาตรี

 • ฿1000

เข้าร่วมการประชุมวิชาการ

อาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 • ฿500


นักศึกษาระดับปริญญาตรี

 • ฿500


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 4

นำเสนอภาคบรรยาย (Online Presentation)

อาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 • ฿3500


นักศึกษาระดับปริญญาตรี

 • ฿3000

เข้าร่วมการประชุมวิชาการ

อาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 • ฿500


นักศึกษาระดับปริญญาตรี

 • ฿500

รายละเอียดการชำระเงินค่าลงทะเบียน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง สาขา ลำปาง

หมายเลขบัญชี 503-0-86841-0 ประเภท ออมทรัพย์


เมื่อท่านโอนเงินเข้าบัญชีแล้วกรุณาแนบหลักฐานใบโอนเงิน ดังนี้

สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม นำเสนอผลงานวิชาการ ให้ อัพโหลด (upload) ใบชำระเงิน ผ่านเว็บไซต์ เมนู เข้าสู่ระบบ แจ้งการชำระเงิน
สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ไม่นำเสนอผลงานวิชาการ ให้ อัพโหลด (upload) ใบชำระเงิน ผ่านเว็บไซต์ เมนู ลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมไม่นำเสนอผลงาน

ผู้สนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการ