บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

สาขาวิชาการจัดการ จัดสัมมนาเสริมความรู้ด้านบัญชีสำหรับธุรกิจจำลอง

     LPRU NEWs : เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมการสัมมนาเรื่อง “การจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจจำลอง” แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจากผศ.กาญจนา คุมา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี เป็นวิทยากรในการสัมมนา และมีนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการชั้นปีที่ 4 จำนวน 24 คนเข้าร่วมกิจกรรม
     ทั้งนี้การจัดกิจกรรมสัมมนาดังกล่าว ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาการบูรณาการศาสตร์บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ กล่าวว่า ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการชั้นปีที่ 4 ได้จัดการเรียนรู้ภายใต้รายวิชาบูรณาการศาสตร์บริหารธุรกิจด้วยการประกอบการธุรกิจจำลองโดยมีการผลิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ซึ่งในช่วงการดำเนินธุรกิจจำลองนักศึกษาจะมีการวิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการในการพัฒนาตนเองที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบการธุรกิจจำลองหรือนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคตได้ โดยประเด็นการจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจเป็นประเด็นสำคัญดังนั้นนักศึกษาจึงได้ร่วมกันจัดสัมมนาดังกล่าวขึ้น
ข่าวที่น่าสนใจ
Search
ข่าวย้อนหลัง
Facebook
Twitter
Go to Top