คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ

อ.ดร.นุสรา  แสงอร่าม
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.เบญจวรรณ ดิษฐชาวนา
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร.พิรภพ  จันทร์แสนตอ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์
ผู้แทนคณาจารย์

ผศ.ดร.ธนกร  สิริสุคันธา
ผู้แทนคณาจารย์

อ.ดร.อารยา  อริยา
ผู้แทนคณาจารย์

นายวิวัฒน์  จันทร์โอภาส
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายยศวรรธ  สัชฌะไชย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวพิศวง พูกประยูร
หัวหน้าสำนักงานคณบดี