คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ

อ.ดร.นุสรา  แสงอร่าม
คณบดี

ผศ.เบญจวรรณ ดิษฐชาวนา
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.กนกพร เอกกะสินสกุล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ

นางสาวพิศวง พูกประยูร
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

อ.ดร.บัณฑิต บุษบา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ

อ.ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์หลักสูตรและกิจกรรมพิเศษ

IMG_0213_2

อ.สยุมภู อุนยะพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ผศ.ดร.วีรพร สุพจน์ธรรมจารี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ (Ph.D.)

ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา
ประธานหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ (M.M.)

ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี (M.B.A.)

ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร
ประธานหลักสูตรการจัดการบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ

อ.ชมัยพร กาญจนพันธุ์
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผศ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา
ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี

ผศ.ดร.แดน กุลรูป
ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต(ต่อเนื่อง)
สาขาวิชาการบัญชี

อ.ฐากูร ศิริยอด
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ

อ.กิติวัฒน์ กิติบุตร
ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ

ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

อ.ปิยะ วัตถพาณิชย์
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

อ.ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
– วิชาเอกการตลาด
-วิชาเอกเศรษฐศาสตร์พัฒนาธุรกิจและการลงทุน
-วิชาเอกการจัดการธุรกิจเอเชีย
-วิชาเอกการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ