บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

สาขาวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมจิตอาสามอบเครื่องอุปโภคบริโภค

     LPRU  News : ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร ประธานสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม  2564 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสานำเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องนุ่งห่มมอบให้แก่ประชาชนในชุมชนบ้านยาง หมู่ที่ 2 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นชุมชนชนชาติพันธุ์ในพื้นที่ราบสูงของตำบลหัวเมือง โดยกิจกรรมจิตอาสาสาขาวิชาการจัดการในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (เทียบโอน) ซึ่งได้เรียนในรายวิชาการบูรณาการศาสตร์บริหารธุรกิจได้ดำเนินการธุรกิจจำลองรวมทั้งได้นำผลประกอบการจากการประกอบการธุรกิจจำลองไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์หรือกิจกรรม CSR แก่ชุมชนต่างๆ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นบัณฑิตจิตอาสา โดยการจัดกิจกรรมจิตอาสาสาขาวิชาการจัดการ  ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช พร้อมด้วยอาจารย์อุษา โบสถ์ทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

     นอกจากนี้ ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช ในฐานะอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาการบูรณาการศาสตร์บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมดังกล่าวนอกจากเป็นการดำเนินการด้านกิจกรรม CSR และการจัดกิจกรรมบัณฑิตจิตอาสาแล้ว  ยังเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยภายใต้แผนงานการพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่  เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ พื้นที่จังหวัดลำปาง ที่ทีมคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการ  ร่วมเป็นทีมนักวิจัยลงพื้นที่สำรวจและค้นหาคนจนในพื้นที่ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง แล้วนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและค้นหา  ให้นักศึกษาร่วมวิเคราะห์และนำเสนอโมเดลการแก้ปัญหาความยากจน  ทั้งในระยะเบื้องต้นหรือเร่งด่วน และระยะยาว  ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว  พร้อมกันนี้กำนันตำบลหัวเมือง  เป็นผู้รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องนุ่งห่ม  เพื่อดำเนินการนำไปมอบคนในชุมชน ในพื้นที่บ้านยาง  เนื่องจากเส้นทางการจราจรในพื้นที่บ้านยางไม่สามารถเดินทางเกิดจากพายุฝนที่ผ่านมา

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top