บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

สาขาวิชาการจัดการ จัดเวิร์คช็อปการสื่อสารการตลาดออนไลน์

     เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมกับสโมสรนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง Content เพื่อสื่อสารการตลาดออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน” ณ ห้องประชุมชมพูนุช 1A ชั้น 4 อาคารบริการวิชาการ โดยได้รับเกียรติจากคุณสุริยา พลละคร และคุณณัฐพล ฉัตรยาลักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการตลาดและการผลิตสื่อออนไลน์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทุกชั้นปีเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว
     ทั้งนี้การดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร ประธานสาขาวิชาการจัดการ เปิดเผยว่า สาขาวิชาการจัดการได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆให้แก่นักศึกษาเพื่อตอบสนองต่อตามความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งการพัฒนาเพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองในการเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นวัตกรรม และพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง Content เพื่อสื่อสารการตลาดออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการพัฒนาทักษะนักศึกษาซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ร่วมกันจัดขึ้นตามความสนใจในประเด็นต่างๆของตนเอง ภายใต้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการบูรณาการศาสตร์บริหารธุรกิจที่จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2565 ซึ่งมี ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช เป็นอาจารย์ผู้สอน
ข่าวที่น่าสนใจ
Search
ข่าวย้อนหลัง
Facebook
Twitter
Go to Top