บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

          LPRU News : เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา ประธานหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรมหาบัณฑิต โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประธานการประเมิน พร้อมด้วย รศ.ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ กรรมการ และผศ.ธัญลักษณ์ งามขำ กรรมการและเลขานุการ ร่วมประเมินพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ
Search
ข่าวย้อนหลัง
Facebook
Twitter
Go to Top