บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

คณะวิทยาการจัดการ จัดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การวางแผนทางการเงินกับวัยรุ่นยุคใหม่

     เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา และศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ (ฝ่ายกิจการนักศึกษา) กิจกรรมอบรมให้ความรู้ และบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า “การอบรมให้ความรู้ เรื่อง การวางแผนทางการเงินกับวัยรุ่นยุคใหม่” ณ ห้องประชุมธันยรัตน์ ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ทางด้านวิชาการ/วิชาชีพแก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผ่านการอบรมอาชีพให้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน และจากการจัดกิจกรรมในลักษณะที่หลากหลาย ส่งผลให้ความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ และคณะวิชา
     โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร ได้แก่ คุณตฤณวรรธน์ รัตนจรัสพนธ์ คุณณิชารัศม์ รัตนจรัสพนธ์ คุณพีรเมธ เจียมจิตร และคุณจริยา ฟั่นหล้า มาให้ความรู้ เกี่ยวกับการวางแผนการเงิน สามเหลี่ยมการเงิน กราฟการเงินในภาพรวม การออมเงิน ความเสี่ยงทางการเงิน สุขภาพทางการเงินและการบริหารหนี้ การลงทุนสินทรัพย์ และการลงทุนหุ้น ซึ่งการอบรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างเนืองแน่น จำนวนกว่า 100 คน
ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top