บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ “ลูกพังงา จิตอาสาร่วมใจ Big Cleaning Day 2565”

     อาจารย์ ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม “ลูกพังงา จิตอาสาร่วมใจ Big Cleaning Day 2565”ณ ลานกิจกรรม ด้านหน้าคณะวิทยาการจัดการ วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. โดยมีอาจารย์ภาคภูมิ พิชวงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ โอกาสนี้คณาจารย์ บุคลากร คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 คณะวิทยาการจัดการ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ ทำความสะอาดห้องเรียน ห้องพักอาจารย์ และบริเวณโดยรอบอาคาร 36 คณะวิทยาการจัดการ
     โครงการ“ลูกพังงา จิตอาสาร่วมใจ Big Cleaning Day 2565” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา สามารถสร้างคุณประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ ปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีระเบียบวินัย มีน้ำใจ มีความรักความสามัคคี และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และเป็นการจัดระเบียบ 5 ส. ของคณะวิทยาการจัดการ รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University อีกด้วย

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top