บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

คณะวิทยาการจัดการ ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร จำนวน 6 โรงเรียน

     เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 65 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร จำนวน 6 โรงเรียน โดยมี อ.สยุมภู อุนยะพันธ์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม และโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม อ.ศรัณยา สินพาณี ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนแม่ทะวิทยา และโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี และ อ.ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา และโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
     ซึ่งขณะนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2) ในระดับปริญญาตรี 4 ปี ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) และปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) ในระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 – 6 มกราคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://www.lpru.ac.th/entrance/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา 054 – 237399 ต่อ 5162 หรือ 086-4215760

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top