บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การประดิษฐ์เครื่องจักสาน เพื่อใช้ในประเพณีตานก๋วยสลาก และพัฒนาบรรจุภัณฑ์

     เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ (ฝ่ายกิจการนักศึกษา) กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ “กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การประดิษฐ์เครื่องจักสานเพื่อใช้ในประเพณีตานก๋วยสลาก และพัฒนาบรรจุภัณฑ์” ณ ห้องประชุมธันยรัตน์ ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีตานก๋วยสลากให้คงอยู่ รวมทั้งให้นักศึกษาได้เรียนรู้การประดิษฐ์ชะลอม (ก๋วย) เพื่อใช้ในประเพณีตานก๋วยสลาก และนำความรู้ไปต่อยอดพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ ต่อไป
     กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร นางคำสุข จริงมาก ประธานกลุ่มเครื่องจักสานตำบลบ้านค่า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยสมาชิก นางคำสุข สิทธิกุลนะ นายอินสม จับจด และนางคำน้อย ของใช้ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของประเพณีตานก๋วยสลาก ประเภทของชะลอม (ก๋วย) และวัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ชะลอม (ก๋วย) รวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติตามฐานการเรียนรู้ การประดิษฐ์เครื่องจักสานจากตอกไม้ไผ่ เพื่อใช้ในประเพณีตานก๋วยสลาก และฐานการเรียนรู้ การประดิษฐ์ชะลอม (ก๋วย) จากตอกไม้ไผ่ เพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สินค้า ซึ่งตลอดการอบรมมีนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการทุกชั้นปี ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 100 คน
ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top