วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2565 อาจารย์ออมทอง พัฒนพงษ์ ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564  ผ่านทางระบบออนไลน์ ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ โดยมีคณะกรรมการผู้ประเมินได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์ ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญลักษณ์ งามขำ กรรมการ อาจารย์ณรงค์ เครือกันทา กรรมการและเลขานุการ ภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019