บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

ทีมนักวิจัยลำปางแก้จน มร.ลป. ลงพื้นที่สอบทานข้อมูลระดับตำบล

     LPRU  News : เมื่อวันที่ 22-24 ธันวาคม  2564 ทีมนักวิจัยโครงการการพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ พื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมี ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธนพร หมูคำ และ ผศ.ดร.เนตรดาว โทธรัตน์ ซึ่งเป็นนักวิจัยที่รับผิดชอบในการดำเนินการสำรวจ ค้นหา และสอบทานในพื้นที่อำเภอเมืองปานและอำเภองาว ลงพื้นที่จัดเวทีสอบทานข้อมูลคนจนที่ได้ดำเนินการในการค้นหาและสำรวจร่วมกับผู้นำชุมชน,อพม., อสม,ในแต่ละพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองอำเภอเมืองปาน และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว

     ซึ่งเวทีสอบทานข้อมูลดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีเป้าหมายในการวิเคราะห์ข้อมูลคนจนจากรายชื่อกลุ่มเปราะบางรวมทั้งนำเสนอบริบทเชิงสภาพปัญหาและศักยภาพชุมชนระดับตำบลเพื่อนำไปสู่การสร้างโมเดลแก้จนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับชุมชนเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนในระดับพื้นที่ที่ตรงเป้าและยั่งยืน โดยเวทีสอบทานดังกล่าวมีผู้นำชุมชนทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่มหรือองค์กรต่างๆในชุมชน ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายเข่าร่วมนำเสนอข้อมูลในเวทีด้วย

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top