บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ จัดโครงการศึกษาดูงานสร้างแรงบันดาลใจการเป็นมัคคุเทศก์ และสายงานด้านธุรกิจบริการ

     LPRU NEWs : อ.กนกอร ศิริฐิติ พร้อมด้วย อ.ดร.ปัณณทัต กัลยา อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานกลุ่มท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ เส้นทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี เมื่อระหว่างวันที่ 8 – 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนักศึกษากว่า 20 คนเข้าร่วมทัศนศึกษาในครั้งนี้
     การจัดศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้เข้าทัศนศึกษาในหลากหลายสถานที่ประกอบด้วยพระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พระบรมมหาราชวัง พร้อมทั้งเยี่ยมชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พิพิธภัณฑ์สถานกองเรือราชพิธี และสนามบินสุวรรณภูมิ โดยได้ศึกษาดูงานการดำเนินงานสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการการเรียนการสอน ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 1 (เทียบโอน) ให้มีทักษะการทำงาน เสริมสร้างความรู้ในการเป็นมัคคุเทศก์ ส่งเสริมความรู้ทางการท่องเที่ยว พร้อมทั้งเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการทำงานด้านธุรกิจบริการ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันได้
ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top