บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

มร.ลป. รายงานผลการดำเนินงานโครงการผลิตบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ร่วมกับ CP ALL

     LPRU NEWs : เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ตัวแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมรับฟังรายงานผลดำเนินงานโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
     ในการนี้ อาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์ ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ พร้อมด้วย อาจารย์สรัญญา บัลลังก์ ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ และคุณนาตยา นาขยัน เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ได้รายงานผลการดำเนินการตามโครงการ ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และผลกระทบต่อการเรียนการสอนในสถานกาณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พร้อมได้นำข้อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอน ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีคุณอรุณี กิ่งแก้ว ผู้จัดการฝ่ายบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา และคุณเหมพงษ์ เหมปราการ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ร่วมรับฟังการรายงานพร้อมตอบข้อซักถาม ให้คำแนะนำและหารือแนวทาง ตลอดจนหาแนวทางความร่วมมือระหว่างบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในโอกาสต่อไป

ข่าวที่น่าสนใจ
Search
ข่าวย้อนหลัง
Facebook
Twitter
Go to Top