บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

มร.ลป. รายงานผลการดำเนินงานโครงการผลิตบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ร่วมกับ CP ALL

     LPRU NEWs : เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ตัวแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมรับฟังรายงานผลดำเนินงานโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
     ในการนี้ อาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์ ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ พร้อมด้วย อาจารย์สรัญญา บัลลังก์ ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ และคุณนาตยา นาขยัน เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ได้รายงานผลการดำเนินการตามโครงการ ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และผลกระทบต่อการเรียนการสอนในสถานกาณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พร้อมได้นำข้อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอน ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีคุณอรุณี กิ่งแก้ว ผู้จัดการฝ่ายบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา และคุณเหมพงษ์ เหมปราการ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ร่วมรับฟังการรายงานพร้อมตอบข้อซักถาม ให้คำแนะนำและหารือแนวทาง ตลอดจนหาแนวทางความร่วมมือระหว่างบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในโอกาสต่อไป

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top