บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

นักวิจัย มร.ลป. ร่วมจัดนิทรรศการและงานเสวนาวิชาการ ภายใต้แผนงานวิจัยการสร้างความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเศรษฐกิจ BCG

          LPRU News : ผศ.ปิยะรัตน์ ทองธานี อาจารย์สังกัดสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร หัวหน้าโครงการวิจัย รศ.ดร.ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล อาจารย์สังกัดสาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.นิศากร สุวรรณ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร อ.ประสงค์ หน่อแก้ว อาจารย์สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ อ.ปิยะ วัตถพาณิชย์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตามโครงการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำวังภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดล BCG สู่ความยั่งยืนของชุมชน ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและงานเสวนาวิชาการ เมื่อระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2567 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยได้รับเกียรติจากผศ.ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล รองอธิการบดีเป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงาน
          การร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมภายใต้แผนงานวิจัยการสร้างความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเศรษฐกิจ BCG ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566 ถือได้ว่าเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันจากนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมอาหารเพื่อชุมชน พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากวัชพืชเหลือใช้ในพื้นที่ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวที่สามารถประยุกต์เข้ากับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวที่น่าสนใจ
Search
ข่าวย้อนหลัง
Facebook
Twitter
Go to Top