บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

นศ.สาขาวิชาการจัดการ คว้ารางวัลนำเสนอวิจัยดีเด่นการประชุมวิชาการระดับชาติ

     LPRU NEWs :เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 อ.ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการจัดการ พร้อมด้วยผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ผู้สอนวิชาการวิจัยทางธุรกิจ เปิดเผยว่า นางสาวพัชญา ทะนันไชย นักศึกษาขั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับรางวัลผู้นำเสนอบทความดีเด่น กลุ่มวิทยาการจัดการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกเข้าพักโรงแรมขนาดเล็กในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง” โดยมี ผศ.ดร.ภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ เป็นที่ปรึกษาหลัก ในการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 หัวข้อ การจัดการท้องถิ่นให้เข้มแข็งด้วยนวัตกรรมทางสังคมบนพื้นฐานสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
     พร้อมกันนี้ได้มีการนำเสนอบทความวิจัยเรื่อง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวภายใต้สถานการณ์หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง” นำเสนอโดยนางสาววราภรณ์ กันทะวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ โดยมี ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช เป็นที่ปรึกษาหลัก
ข่าวที่น่าสนใจ
Search
ข่าวย้อนหลัง
Facebook
Twitter
Go to Top