บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

นศ.การจัดการ จัดกิจกรรม CSR พัฒนาศูนย์ฟื้นฟูฯต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

     LPRU News : เมื่อวันที่ 29 ก.ย.2565 ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร ประธานสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชน หรือ CSR ด้วยการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารประชุม ลานเพาะชำกล้าไม้ และห้องน้ำของศูนย์ฟื้นฟูเหมืองแม่ทาน บ้านแม่ทาน หมู่ 9 ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ซึ่งเป็นศูนย์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมการส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนบ้านแม่ทาน โดยมีประชาชนของชุมชนบ้านแม่ทานร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ดังกล่าวด้วย
     ทั้งนี้กิจกรรม CSR ที่จัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาบูรณาการศาสตร์บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ที่ให้นักศึกษาได้จัดทำโครงการธุรกิจจำลองและนำผลประกอบการส่วนหนึ่งไปจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้การประกอบการธุรกิจและการคืนกำไรสู่สังคม โดยภายหลังการจัดกิจกรรม นายกฤษณพันธ์ ทะนันไชย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 บ้านแม่ทาน ต.สันดอนแก้ว ได้กล่าวขอบคุณนักศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวซึ่งจะทำให้การดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูฯ มีอาคารและภูมิทัศน์ที่ดีรองรับการเข้ามาร่วมกิจกรรมของประชาชนและหน่วยงานต่างๆต่อไป
ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top