LPRU New : ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร ประธานสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า นายนพรัตน์ สัตย์ธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “สุดยอดเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งปี – Best Youth of the Year 2021” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 

     การพิจารณาคัดเลือกการรับรางวัลในครั้งนี้ นายปทุมณัฐราช นิยมเดชา หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม ได้ประกาศรายชื่อเยาวชนที่ได้รับรางวัล เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จึงขอแสดงความยินดีในการได้รับรางวัลดังกล่าว