บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

นศ.สาขาวิชานิเทศศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการสื่อสารทางสังคมของพลเมืองในยุคดิจิทัล” ร่วมกับสถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

     เมื่อระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมกับสถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการสื่อสารทางสังคมของพลเมืองในยุคดิจิทัล” ในโครงการ Social Communication Skills for Active Digital Citizens ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จำนวน 36 คน เพื่อส่งเสริมและสร้างศักยภาพให้นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเป็นพลเมืองตื่นรู้ในยุคดิจิทัลและมีทักษะการสื่อสารทางสังคม โดยมี อาจารย์ภาคภูมิ พิชวงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดงาน
     ในการอบรมครั้งนี้มีวิทยากรจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์จัดกระบวนการ ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อ นอกจากการส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นพลเมืองตื่นรู้ในยุคดิจิทัลและมีทักษะการสื่อสารทางสังคมแล้ว ยังมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อ เพื่อลดการส่งต่อข้อมูลเท็จและการบิดเบือนข้อมูลในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย ตลอดจนสร้างความตระหนักในคุณค่าของวิถีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งยังมีการเพิ่มทักษะการเล่าเรื่องเชิงรณรงค์และมีประสบการณ์ในการทำสื่อเพื่อสื่อสารประเด็นทางสังคม ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ต่อไป

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top