บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

นศ. สาขาวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมโครงการพิเศษ PAPER ADVENTURER จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง

          LPRU News : ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร ประธานสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมในโครงการพิเศษ PAPER ADVENTURER จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง ณ โรงเรียนบ้านทุ่ง ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของกระดาษรีไซเคิล ส่งเสริมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายบุญมา ไชยเมืองชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหมาพัฒนา รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการพิเศษ โดยมีนางสาวชลภิชา ป๋าเมืองมูล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาชาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หัวหน้าโครงการเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
          ทั้งนี้โครงการพิเศษ PAPER ADVENTURER จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการบูรณาการศาสตร์บริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ของสาขาวิชาการจัดการ ซึ่งได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดทำโครงการพิเศษ ในการทำกิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีทางการจัดการ การบริหารธุรกิจไปใช้ในการดำเนินงานโครงการพิเศษ รวมทั้งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ไปใช้ในการดำเนินการโครงการพิเศษ ซึ่งนอกจากจะมีโครงการพิเศษที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมแล้ว ยังมีโครงการพิเศษธุรกิจจำลอง การจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ของสาขา อาทิ Management Open Houses ที่นักศึกษาจะดำเนินการ โดยมีผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาดังกล่าว

ข่าวที่น่าสนใจ
Search
ข่าวย้อนหลัง
Facebook
Twitter
Go to Top