วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ( ภาคบ่าย ) อาจารย์ กิติวัฒน์ กิติบุตร ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563  ผ่านทางระบบออนไลน์ ร่วมกับคณะกรรมการประจำหลักสูตร ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ โดยมีคณะกรรมการผู้ประเมินได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์ กรรมการและเลขานุการ ภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019