บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

สาขานิเทศศาสตร์ นำ นศ. ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อเล่าเรื่องประชาสัมพันธ์โบราณสถานในจังหวัดลำปาง

     LPRU NEWs : อ.กิติวัฒน์ กิติบุตร ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และอ.ดร.ชุตินิษฐ์ ปานคำ และ อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขานิเทศศาสตร์ จำนวน 14 คน ฝึกปฏิบัติถ่ายภาพเล่าเรื่อง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม และวัดพระธาตุเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อนำไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ

     โดยกิจกรรม “การถ่ายภาพเล่าเรื่องศิลปวัฒนธรรมล้านนา” ได้ดำเนินภายใต้ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบูรณาการสู่การเรียนการสอน ซึ่งเป็นโครงการของคณะวิทยาการจัดการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ ทักษะ เพื่อบูรณาการเรียนการสอน ตลอดจนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้ยั่งยืน โดยประยุกต์กับวิชาการถ่ายภาพและวิชาการเล่าเรื่องอย่างสร้างสรรค์ ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป

     สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดการเรียนวิชาการเล่าเรื่องอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในภาคทฤษฎีและหลักการของการเล่าเรื่องเพื่อการสื่อสาร ที่เล็งเห็นว่าการสื่อสารมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระและประสบการณ์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้รับสารได้อย่างกว้างขวาง รวมทั้งการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ผ่านสื่อที่หลากหลาย โดยเครื่องมือหนึ่งที่ใช้คือ “ภาพถ่าย” ถือเป็นสื่อในการส่งสารให้เกิดเรื่องราวสร้างการจดจำและสร้างความน่าสนใจได้อย่างดี

ข่าวที่น่าสนใจ
Search
ข่าวย้อนหลัง
Facebook
Twitter
Go to Top