บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ และต้อนรับลูกพังงา ประจำปีการศึกษา 2565

     เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญ และต้อนรับลูกพังงา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมธันยรัตน์ ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ โดยมีอาจารย์ภาคภูมิ พิชวงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย ขบวนอัญเชิญบายศรี การแสดง “รำบายศรีสู่ขวัญ” พิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีผูกข้อมือจากผู้บริหารคณะ และประธานสาขาวิชาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตลอดจนการแนะนำ การให้โอวาทจากผู้บริหารคณะ และปรธานสาขาวิชา ตลอดจนชี้แจงเกี่ยวกับชั่วโมงกิจกรรม กิจกรรมของมหาวิทยาลัยและคณะ การแต่งกาย และกฎระเบียบต่างๆ
โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังและสืบสานศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา ตามวิถีล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้นักศึกษาตระหนักและเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ วินัย และระบบบริหารจัดการของคณะ และเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะของบัณฑิตจิตอาสา เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข
ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top