บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2564

     LPRU News : อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2564  ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564
     การประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ  ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน  ให้มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ สำหรับการสร้างกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  การวิจัย  การประกันคุณภาพการศึกษา และโครงการทางวิชาการที่มีคุณภาพ  ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ข่าวสารและผลงานทางวิชาการ อันนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงการศึกษาและสังคม โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราขภัฏนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูสงครามเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  ในการนี้  ผศ.ดร.ประสิทธิชัย  นรากรณ์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ได้รับเลือกเป็นประธานการประชุมเครือข่ายคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  ซึ่งกำหนดการประชุมเครือข่ายครั้งต่อไปที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ข่าว/ภาพ

ข่าวที่น่าสนใจ
Search
ข่าวย้อนหลัง
Facebook
Twitter
Go to Top