บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

     อาจารย์ ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ เลาลลิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ภาคภูมิ พิชวงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น คณะวิทยาการจัดการ โดยได้ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค covid 19 ของคณะ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและความโปร่งใส (ITA) กำหนดการจัดงาน 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 
       โอกาสนี้ทางคณะวิทยาการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top