บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

คณะวิทยาการจัดการจัดประชุมให้ข้อเสนอแนะการเชื่อมโยง CBT พื้นที่ภาคเหนือและเตรียมจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย

     LPRU News : เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการการประชุมให้ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT.) เครือข่ายภาคเหนือ พื้นที่จังหวัดลำปาง และการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเส้นทางวิถีสายน้ำบนฐานประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชน เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ โดยมีคุณกนกวรรณ  ใจลังกา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบการค้าและการตลาด คุณกรรณิการ์ ศรีวงค์มูล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง คุณพีระรักษ์ พิชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง คุณนที คล้ายสอน ผู้ประกอบการเจ้าของผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ภายใต้ตลาดจริงใจมาร์เก็ต ของ TOP Supermarket และคุณขจร แก้วใจบุญ ผู้แทนประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ลำปาง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยมีนักวิจัยคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

     ทั้งนี้ ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช หัวหน้าโครงการวิจัยดังกล่าว เปิดเผยว่า การประชุมให้ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จัดขึ้นดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างนักวิจัยและ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการนำเสนอข้อมูลที่นำไปสู่การเตรียมความพร้อมการสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมทั้งยังเป็นเวทีสำหรับการให้นักวิจัยที่สนใจในประเด็นเศรษฐกิจฐานราก วิสาหกิจเพื่อสังคม ผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างตราสินค้าภายใต้ลำปางแบรนด์ และการทำธุรกิจรถจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ หรือรถพุ่มพวง เพื่อใช้ในการพัฒนาโจทย์วิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับการเสนอขอทุนววน.ประจำปีงบประมาณ 2566 ต่อไป

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top