บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

คณะวิทยาการจัดการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

     เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม  2564 อาจารย์ ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ โดยมีคณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่มี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด กรรมการบริหาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนวังจันทน์) กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณี จันทร์ตา คณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการและเลขานุการ นางสาวรัชสุภา การักษ์ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผู้ช่วยเลขานุการ
       คณะวิทยาการจัดการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ในระหว่างวันที่  19 – 20  กรกฎาคม  2564 ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีคณบดี รองคณบดี   คณาจารย์ ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า นักศึกษา และตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการประเมิน ฯ

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top