บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

คณะวิทยาการจัดการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก

     LPRU NEWs : อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
     การประเมินในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมด้วยผศ.ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และนางนราทิพย์ เชื้อผู้ดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นคณะกรรมการประเมิน โดยได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก

ข่าวที่น่าสนใจ
Search
ข่าวย้อนหลัง
Facebook
Twitter
Go to Top