บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม อบรมการพัฒนาการผลิตสินค้าสู่ OTOP

     อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม อบรมการพัฒนาการผลิตสินค้าสู่ OTOP เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยได้รับเกียรติจากนายอรรพงษ์ แซ่แต้ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตืน เป็นประธานในพิธีเปิด
     การจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน (อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน) โดยได้รับเกียรติจากนางวิภารัตน์ สิงห์แก้ว เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่อง “การพัฒนาการผลิตสินค้าสู่ OTOP” พร้อมทั้งอบรมในเรื่อง แนวทางการเข้าสู่กระบวนการคัดสรรสินค้า OTOP และแนวทางการเผยแพร่สินค้า OTOP สู่สากล ได้รับความสนใจจากประชาชนจากทศบาลตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนเป็นจำนวนมาก
ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top