อาจารย์ ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีมอบรางวัล การประกวดการแข่งขันคลิปวีดิโอ ในโครงการฮ่วมฮีตฮอย มากอยเมืองลี้ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ลานสามครูบา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยได้รับเกียรติจาก นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ เป็นผู้มอบรางวัลให้กับตัวแทนทีมที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย