บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

มร.ลป. จัดการประชุมนักวิจัยโครงการ “การสร้างกลไกความร่วมมือแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขจัดความยากจน และสร้างโอกาสทางสังคมของจังหวัดลำปาง” (ครั้งที่ 1/2567)

         LPRU News : เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 รศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธาน จัดการประชุมนักวิจัยโครงการ “การสร้างกลไกความร่วมมือแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขจัดความยากจน และสร้างโอกาสทางสังคมของจังหวัดลำปาง” (ครั้งที่ 1/2567) ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
          การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการวิจัยฯ ปี 2567 โดย อ.ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ ได้สรุปบทเรียนชุดประสบการณ์โครงการวิจัยแก้จน ปี 2564 – 2566 ทั้งนี้ได้มีการนำเสนอภาพรวมการขับเคลื่อนโครงการวิจัยแก้จนฯ ปี 2567 ประกอบด้วย โครงการย่อย 1 การขับเคลื่อนเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่วิจัยเชิง ยุทธศาสตร์ และเพื่อยกระดับแพลตฟอร์มการแก้ไขปัญหา ความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ และแม่นยำ พื้นที่จังหวัดลำปาง โดย ผศ.ดร.วิศท์ เศรษฐกร อาจารย์สังกัดสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการย่อยที่ 2 การขจัดความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยีและ นวัตกรรมด้วยแนวทางจักรวาลไผ่ พื้นที่จังหวัดลำปาง โดย ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาและยกระดับห่วงโซ่คุณค่าสมุนไพรพื้นถิ่นสู่การบริการแพทย์แผนไทย และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำพื้นที่ อำเภอเถิน และ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปางโดย ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ ไชยปิน อาจารย์สังกัดสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ และ ผศ.ดร.ศิรญา จนาศักดิ์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งได้มีการประมวลผลเชื่อมโยงการทำงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม ของจังหวัดลำปาง โดย ผศ.ดร.โอฬาร อ่องฬะ และ ผศ.ดร.สักรินทร์ แซ่ภู่ ที่ปรึกษาโครงการจัดหน่วยบริหารลงทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ข่าวที่น่าสนใจ
Search
ข่าวย้อนหลัง
Facebook
Twitter
Go to Top