บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

มร.ลป. จัดการบรรยาย เรื่องการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใส การป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 5 คณะวิทยาการจัดการ

          LPRU News : เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใส การป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 5 โดยนางสาวศศธร เครือนันตา รักษาการหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นวิทยากร ณ ห้อง 3624 ชั้น 2 อาคาร 36 คณะวิทยาการจัดการ โดย อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรร่วมรับฟังอย่างพร้อมเพรียงกัน
          การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามมาตการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตลอดจนแลกเปลี่ยนในเรื่องการสร้างความเข้าใจตามการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และการป้องกันปราบปรามการทุจริตภายในหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน 100 เปอร์เซ็นต์ โดยจะดำเนินการระหว่างวันที่ 5 – 15 มีนาคม 2567 ซึ่งในวันที่ 11 มีนาคม 2567 จะมีการบรรยาย ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และสถาบันวิจัยและพัฒนาในลำดับต่อไป 

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top