บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

มร.ลป.นำเสนอ “การสร้างแผนธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน”

     LPRU News : เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564  รศ.ธิติมา  คุณยศยิ่ง  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำเสนอรายงานความก้าวหน้า 8 เดือน ของโครงการ “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อรักษาคุณค่าสู่การยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจของเซรามิกจังหวัดลำปาง”  โดยได้รับการสนับสนุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำแก่คณะทีมวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการดำเนินงานในลำดับต่อไป

       ในการนี้ ผศ.เจษฎา  ทองสุข รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.สรวิศ  มูลอินต๊ะ  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์ ประธานสาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ธวัชชัย  ทำทอง อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ และนายชานุวัฒน์  เต็งแย้ม ผู้ช่วยนักวิจัย ได้ร่วมรายงานผลงานตามโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่  21 – 23 ธันวาคม 2564 ณ ห้อง Venus ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพฯ

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top