บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

มร.ลป. ร่วมลงนาม MOU กับ บ. ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

     LPRU News : เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงนาม MOU ร่วมกับ นายโตมร จันทรา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ ชั้นที่ 4 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

     โดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่ตนถนัด สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยได้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน และภาคอุตสาหกรรม

     ทั้งเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติงานจริง และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ตลอดจนมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อรองรับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top