บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

มร.ลป.ร่วมให้การต้อนรับคณะ รมต.อว.และคณะ

มร.ลป.ร่วมให้การต้อนรับคณะ รมต.อว.และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ พื้นที่จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมให้การต้อนรับ ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ซึ่งมีกำหนดการในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหล่ายทุ่ง ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

โดยการตรวจเยี่ยมชมงานและโครงการในพื้นที่จังหวัดลำปางในครั้งนี้ ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคุณนุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา ศิลปินนักแสดง ได้เข้าพบตัวแทนชุมชนได้แก่ นายสายัณห์ ฉัตรแก้ว หัวหน้า สนง.ปลัด อบต.วอแก้ว และคุณลุงจิ๋ว (เจ้าของศูนย์การเรียนรู้ฯ) เพื่อแนะนำข้อมูลบริบทเบื้องต้นของโครงการเกษตรอินทรีย์ ที่จะนำไปสู่การอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมศิลปวัตถุโบราณ จากชุมชนสองแควสันติสุข ชมการสาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเศษอาหาร ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ในศูนย์การเรียนรู้ เช่น การลงมือปลูกแหนแดง การให้อาหารไส้เดือนดิน การใช้มูลไส้เดือนดินในการปลูกผักเกษตรอินทรีย์ และเก็บผักร่วมกับชุมชน

นอกจากนี้ยังได้มีการพูดคุยให้กำลังใจและชื่นชมในการทำงานในโครงการ U2T สร้างแรงบันดาลใจ และแบ่งปันประสบการณ์ รวมถึงตอบข้อซักถามต่าง ๆ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานโครงการ U2T กับ นิสิต บัณฑิต ประชาชนผู้รับจ้างงาน ในโครงการ U2T ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้การดูแลมากกว่า 80 ตำบล

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top