บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

ม.ราชภัฏลำปางร่วมกับภาคีเครือข่ายวิพากษ์เกณฑ์และเครื่องหมาย “ลำปางแบรนด์”

          LPRU News : ผศ.ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยแนวคิดลำปางแบรนด์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 ทีมวิจัยแผนงานวิจัยลำปางแบรนด์ร่วมกับ อว.ส่วนหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัย และเวทีวิพากษ์เกณฑ์มาตรฐานลำปางแบรนด์ และเครื่องหมายลำปางแบรนด์ ให้กับหน่วยงานที่จะนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
          ทั้งนี้การวิพากษ์เกณฑ์และเครื่องหมาย “ลำปางแบรนด์” ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ เรื่อง “การส่งเสริมสนับสนุนการประกอบกิจการผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดลำปาง“ ซึ่งมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง หอการค้าจังหวัดลำปาง เครือข่าย OTOP จังหวัดลำปาง ร่วมให้ข้อเสนอแนะและนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อน และดำเนินงาน”ลำปางแบรนด์” ในระดับจังหวัดต่อไป โดยผศ.อัญธิชา รุ่งแสง ผู้ประสานงาน อว.ส่วนหน้า พร้อมด้วยผศ.ดร.เนตรดาว หลวงใหญ่ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้าแผนงานวิจัย ผศ.สนธิญา สุวรรณราช อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการบัญชี หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย และผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ในฐานะนักวิจัย เข้าร่วมในเวทีครั้งนี้ โดยมี ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการจัดการ นักวิจัยเป็นผู้นำเสนอข้อมูลและดำเนินรายการในเวทีดังกล่าว

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top