บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2565

     LPRU NEWs : อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.ดร.บัณฑิต บุษบา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ และอ.ดร.อารยา อริยา อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมเครือข่ายความความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top