บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

วจ. มร.ลป. จัดโครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ

          LPRU News : เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 อ.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยการจัดการเป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดย ผศ.พิรภพ จันทร์แสนตอ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดกาารกล่าวรายงาน
          การจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 รวมถึงปรับปรุงหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนวทาง Outcome-Based Education ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ระดับรายวิชา (CLOs) และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังรายชั้นปี (YLOs) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนวทาง Outcome-Based Education ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน
ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top