บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ “วจ.อาสา ปันรอยยิ้มกับพี่แฟลช เอ็กซ์เพรส”

     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกันจัดโครงการ “วจ.อาสา ปันรอยยิ้มกับพี่แฟลช เอ็กซ์เพรส” ณ โรงเรียนบ้านจำค่า ตำบลเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา ในการสร้างคุณประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคม รวมทั้งสร้างความสามัคคีระหว่างนักศึกษา ครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านจำค่า ตำบลเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ทั้งนี้ มีการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรม คือ 1.กิจกรรมให้ความรู้และนันทนาการ ได้แก่ การเล่นเกมตอบ การจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ทั้ง 4 ฐาน ได้แก่ ฐานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฐานพืชผักสมุนไพร ฐานการลดขยะและการแยกขยะ และฐานการดูแลสุขภาพของตัวเอง และ 2.กิจกรรมจิตอาสา ได้แก่ การทำความสะอาดห้องน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียน กิจกรรม 5 ส จัดระเบียบห้องสมุด การผลิตสื่อและจัดทำบอร์ดให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน
ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจ และความร่วมมือจากครู นักเรียน ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างเนืองแน่น ตลอดจนโครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณการทำกิจกรรม จาก บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top