บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้เบื้องต้น เรื่องเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

     LPRU NEWs : เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้เบื้องต้น เรื่องเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เเละตรวจสุขภาพเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวี และซิฟิลิสโดยสมัครใจ (แบบทราบผลภายในวันเดียว) ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
     การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับมูลนิธิเอ็มพลัสเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา และบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านทักษะในการป้องกันตนเอง ส่งเสริมให้มีพฤติกรรมที่ปลอดภัย จากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ ตลอดจนการสร้างค่านิยมในการมีเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 170 คน

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top