บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการสัมมนา “สภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ แห่งประเทศไทย”

          LPRU News : อ.ดร.นุสรา  แสงอร่าม  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  พร้อมด้วย  ผศ.เบญจวรรณ  เลาลลิต  รองคณบดีฝ่ายวางแผน  และผศ.วีรพร  สุพจน์ธรรมจารี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ  เข้าร่วมโครงการสัมมนา “สภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ แห่งประเทศไทย” ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมบุรีศรีภูคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

          การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจระหว่างสถาบันเครือข่ายคณะวิทยาการจัดการ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในประเด็นการพลิกโฉมในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการพัฒนาให้ทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง ระหว่างสถาบันเครือข่ายคณะวิทยาการจัดการ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top