บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

สาขาวิชาการบัญชี MOA กับผู้ประกอบการด้านการบัญชีและการตรวจสอบ

     LPRU News : เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564  อาจารย์ ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ร่วมกับ นางสาวดวงโสภา  ศรีบุหงา ผู้จัดการสำนักงานอาลัมภางค์การบัญชี  นางกานต์  เลิศวิภาภัทร ผู้จัดการสำนักงานสยามแอคเค้าติ้งแอนด์ออดิทติ้ง และนางสาวนันท์นภัส  วงษ์พ่วง  ผู้จัดการสำนักงานสุจินต์การบัญชี ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ ชั้น 4 อาคาร 36 คณะวิทยาการจัดการ
   การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนสื่อการเรียนประเภทเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ในการฝึกปฏิบัติตามสภาพจริง และฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชีตามความต้องการของสถานประกอบการ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาบัญชี

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top