วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2564 อาจารย์ ชมัยพร กาญจนพันธุ์ ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563  ผ่านทางระบบออนไลน์ ร่วมกับคณะกรรมการประจำหลักสูตร ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ โดยมีคณะกรรมการผู้ประเมินได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยา ใจรักษ์ ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวุฒิ โกเมศ กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์  กรรมการและเลขานุการ ภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019