หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Bachelor of Business Administration Program in Business Computer


ปรัชญา : ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
  • มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ และวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพทั้งในภาครัฐและเอกชน
  • มีทักษะในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา ระบบงานทางธุรกิจ โดยบูรณาการความรู้ ด้านคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อท้องถิ่น และสังคม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
  • นักบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
  • นักวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ
  • ผู้จัดการโครงการระบบสารสนเทศ
  • นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
  • ผู้ออกแบบงานด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หรือนักวิชาชีพคอมพิวเตอร์ในสถานประกอบการที่มีการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภาครัฐและเอกชน