LPRU News : เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวขอบคุณสโมสรโรตารีดอยพระบาท ในโอกาสมอบทุนการศึกษาประเภทเรียนดี สนับสนุนจนสำเร็จการศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต จำนวน 3 ทุน ประกอบด้วย นางสาวกัลยารัตน์ พะคำลือ นางสาวกิติยา วิลามาตย์  และนางสาวปริศนา สง่าวงศ์ผาสุก ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

     โดยได้รับเกียรติจาก คุณนัยนา คมสัน อดีตนายกสโมสรโรตารีดอยพระบาท และเพื่อนนักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพ มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้