บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

คณะวิทยาการจัดการ จัดงานมหกรรมแสดงสินค้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน อ.ลี้ “ฮ่วมฮีตฮอยมากอยเมืองลี้” ครั้งที่ 4

     LPRU NEWs : รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงสินค้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน อำเภอลี้ “ฮ่วมฮีตฮอยมากอยเมืองลี้” ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยได้รับเกียรติจากนายอนุพงษ์ วาววงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธาน โดยมี อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
     การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมายุครบ 70 พรรษา และเป็นการจัดแสดงผลงานจากการบริการวิชาการตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนในชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและต่อยอดอาชีพให้กับชุมชน โดยการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
     ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ และผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ ร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถร่วมชมงานเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 10 ตำบล และร่วมชมการประกวดตกแต่งร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน การประกวดแม่ญิง เมืองลี้ การประกวด เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจท้องถิ่น และการ แข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง ประเภทบุคคลทั่วไป ในงานมหกรรมแสดงสินค้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน อำเภอลี้ “ฮ่วมฮีตฮอยมากอยเมืองลี้” ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Facebook ฮ่วมฮีตฮอย มากอยเมืองลี้

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top