บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล เข้าร่วมแข่งขัน “Blockchain tech startup 2021”

     นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษาระดับภูมิภาค เข้าร่วมแข่งขัน “Blockchain tech startup 2021” ซึ่งเป็นเวทีการแข่งขันระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้แก่ นายจักรพงษ์ กาวีแดง นางสาวศศิธร พุทธสอน และนายกิตติชัย ประวัง ได้เข้าร่วมแข่งขัน “Blockchain tech startup2021”  ในโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมเทคโนโลยี Blockchain สำหรับใช้เชิงธุรกิจ จัดโดยกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต โดยเริ่มการแข่งขันแบบออนไลน์มาตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 มีนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาคมากกว่า 100 ทีม และทีมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ผ่านเข้ารอบในระดับภูมิภาคไปแข่งขันในระดับประเทศ เป็น 1 ใน 20 ทีมสุดท้าย เพื่อชิงทุนการศึกษารวมกว่า 240,000 บาท

ข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวย้อนหลัง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Go to Top